Ochrana osobních údajů

MOKADO,S.R.O.

Vaše osobní údaje uchováváme z oprávněného zájmu, abychom byli schopni vám doručit objednávku.

Ochrana osobních údajů

Z důvodu dodání Vaší objednávky je nutné zpracovat některé Vaše osobní údaje.

Ochrana a zpracování osobních údajů – GDPR
Společnost Mokado,s.r.o. , V Lodici 52 , Nymburk 288 02 ,   IČO: 62954695 , Spisová značka: C 40308 ,  Obvodní soud Praha 1, ( dále  jen Mokado , s.r.o.) zachází důvěrně se všemi osobními údaji uživatelů. Získané osobní údaje budou uloženy, zpracovány a použity jen v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů, v platném znění. Zpracování Vašich osobních údajů, je nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.
Společnost Mokado , s.r.o. vždy dodržuje veškeré předpisy platného znění dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
Osobní údaje zpracovávány v souladu s GDPR. Každé zpracování osobních údajů je prováděno pouze k předem stanovenému účelu a na základě relevantního právního základu.

Internetový obchod-  www.mokado.cz
Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Mokado ,s.r.o. za účelem naplnění kupní smlouvy. Tímto účelem se rozumí vyřizování objednávek realizovaných v rámci internetového obchodu, kdy zpracování osobních údajů je nutné, aby společnost Mokado ,s.r.o. mohla plnit své smluvní povinnosti, vyplívající z kupní smlouvy (zpracování objednávky, servisní služby včetně reklamace, reakce na zákazníkovi požadavky).
Splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).
Splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účel zpracování osobních údajů
Společnost Mokado , s.r.o. potřebuje jen takové osobní údaje, které jsou nutné k tomu, abychom mohli poskytovat Vámi požadované služby, služby spojené s procesem objednávky nebo abychom Vám mohli pomoci při technických problémech. V tomto rámci může být nutné, abyste nám sdělili následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, popř. IČ. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

Další příjemci osobních údajů
Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.
Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Doba uložení osobních údajů
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Práva subjektu údajů
Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Kontaktní údaje a totožnost správce
Správcem Vašich osobních údajů je společnost Mokado,s.r.o. , V Lodici 52 , Nymburk 288 02 ,   IČO: 62954695 , Spisová značka: C 40308 ,  Obvodní soud Praha 1. Kontaktní údaje správce a adresa pro doručování : Mokado,s.r.o. , V Lodici 52 , Nymburk 288 02 .Adresa elektronické pošty: mokadonbk@gmail.com ,  telefon : 325538071.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů
Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Mokado,s.r.o. , V Lodici 52 , Nymburk 288 02 ,   IČO: 62954695 , Spisová značka: C 40308 ,  Obvodní soud Praha 1 pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

Účel zpracování osobních údajů
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

Doba uložení osobních údajů
Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je neomezena od udělení Vašeho souhlasu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

Osobní údaje, které zpracováváme automaticky
Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.
Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé z našich mobilních aplikací, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.)

Cookies
Automaticky zpracováváme i cookies.

Zboží.cz – hodnocení nákupu
1. Souhlasím s předáním údajů za účelem nezávislého hodnocení nákupu.
2. Když tohle zaškrtnete, pošleme obsah košíku spolu s vaší e-mailovou adresou službě Zboží.cz.
3.Souhlasíte-li s předáním osobních údajů za účelem hodnocení nákupu, přepošleme informace o objednávce spolu s vaší e-mailovou adresou společnosti Seznam.cz. Ta je pak může použít k získání nezávislého hodnocení našich produktů a služeb. Předané osobní údaje budou drženy jen po dobu nezbytnou k tomuto použití.

Předávání osobních údajů třetím subjektům
V těchto případech předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům:
Doručení zboží: vámi zvolený dopravce by vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu mj. nepředali údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.
Státní orgány: v případě vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi). Pokud nám právní řád, nebo orgán státní moci (např. Policie ČR), uloží povinnost, abychom mu předali vaše osobní údaje, musíme tak učinit.

Zlepšování našich služeb: pomocí historie vašich objednávek a chování na webu dokážeme nabídnout relevantnější nabídky dalšího zboží, např. příslušenství k zakoupeným produktům. Na určitých místech tedy zobrazujeme takové produkty, které jsou přímo pro vás a odpovídají vašim potřebám a zájmům. K optimalizaci prvků na webu můžeme využívat také nástroje pro testování různých variant, Google Analytics, Facebook Analytics apod.

Práva subjektu údajů
Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: Písemně žádost zasílejte na adresu: Mokado,s.r.o. , V Lodici 52 , Nymburk 288 02 ,   IČO: 62954695 , Spisová značka: C 40308 ,  Obvodní soud Praha 1 nebo na e-mailovou adresu  mokadonbk@gmail.com.
Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.
Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

Kontaktní údaje a totožnost správce
Správcem Vašich osobních údajů je společnost Mokado,s.r.o. , V Lodici 52 , Nymburk 288 02 ,   IČO: 62954695 , Spisová značka: C 40308 ,  Obvodní soud Praha 1. Kontaktní údaje správce jsou následující: Mokado,s.r.o. , V Lodici 52 , Nymburk 288 02 .,  elektronická pošta: mokadonbk@gmail.com  ,  telefon : 325538071. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

V Nymburce dne 23..11.2020

WordPress PopUp Plugin